U kunt hier onze algemene voorwaarden in pdf formaat downloaden

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aanbieding: de (online) aanbieding van Producten, onder vermelding van prijzen en specificaties, op de Website;
b. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
c. Consument: de Klant die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
d. Klant: de natuurlijke persoon (Consument) of rechtspersoon die Producten koopt van MustangSafes;
e. MustangSafes: de besloten vennootschap MustangSafes B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70276269 gevestigd aan de Mulderstraat 1, 7482 NC, te Haaksbergen in Nederland;
f. Overeenkomst: de Overeenkomst (op afstand) c.q. (online) opdracht op basis waarvan Klant Producten koopt of diensten afneemt van MustangSafes, waarbij gebruik kan worden gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
g. Partijen: MustangSafes en Klant gezamenlijk;
h. Producten: alle op grond van de Overeenkomst door MustangSafes aangeboden, te leveren of geleverde zaken en/diensten, daaronder uitdrukkelijk begrepen kluizen, brandkasten en aanverwante artikelen alsook de montage, verankering, verhuizing, uithuizing en reparatie daarvan;
i. Voorwaarden: de onderhavige set Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de Website;
j. Website: de website die is gepubliceerd op de domeinnaam Mustangsafes.nl (danwel met een andere extensie) welke is uitgegeven door en het eigendom is van MustangSafes.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen MustangSafes en een Klant, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met MustangSafes, voor de uitvoering waarvan door MustangSafes derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MustangSafes en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. MustangSafes is gerechtigd deze Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking aan de Klant. Indien de Klant een Consument is, zal MustangSafes de Consument wijzen op het recht (het relevante deel van) de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. De opzegging dient uiterlijk voor de inwerkingtreding van de wijziging door MustangSafes ontvangen te zijn.
7. Indien MustangSafes niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MustangSafes in enigerlei mate het

recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en Aanbiedingen van MustangSafes zijn vrijblijvend. Een door MustangSafes verzonden offerte of gedane aanbieding, komt na dertig (30) dagen te vervallen. Indien Klant een aanbieding aanvaardt, behoudt MustangSafes zich het recht voor om het aanbod binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een offerte of Aanbieding vervalt indien het Product waarop de offerte of de Aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. MustangSafes kan niet aan zijn offertes of Aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of Aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de Aanbieding opgenomen aanbod dan is MustangSafes daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MustangSafes anders aangeeft.

Artikel 4. Uitvoering en wijziging Overeenkomst
1. Is voor de levering van Producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant MustangSafes schriftelijk in gebreke te stellen. MustangSafes dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Ingeval de Klant een Consument is, bedraagt de levertermijn maximaal dertig (30) dagen.
2. Indien MustangSafes gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan MustangSafes ter beschikking heeft gesteld.
3. Levering geschiedt door de Producten in het bedrijfspand van MustangSafes ter beschikking te stellen volgens de Incoterms 2010: Ex Works (binnen Nederland of Free Carrier (buiten Nederland), tenzij schriftelijk of op de Website anders is overeengekomen. Ingeval de Klant een Consument is, geschiedt de levering aan het door de Consument opgegeven huisadres conform hij via de Website aan MustangSafes heeft opgegeven.
4. Producten met een gewicht boven de 30 kilogram worden door MustangSafes mogelijk op een pallet geleverd.
5. De Klant is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is MustangSafes gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant.
6. MustangSafes is gerechtigd tot levering in gedeelten, indien de Klant meerdere Producten heeft gekocht, waarbij MustangSafes iedere deellevering afzonderlijk kan factureren.
7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. MustangSafes zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens MustangSafes gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van MustangSafes daardoor direct of indirect ontstaan.
9. Indien MustangSafes met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is MustangSafes niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
10. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie
(3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is de Consument gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij MustangSafes alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op MustangSafes rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden.
11. De Klant zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
12. Het afleveradres van de Klant dient via een verharde weg bereikbaar te zijn voor grote vrachtwagens.

13. ‘Reguliere’ Levering houdt in dat er aan of achter de eerste deur op de begane grond zonder verticaal transport wordt geleverd. De Klant informeert MustangSafes zodra bij de bezorging
omstandigheden zijn die de ‘reguliere’ levering van goederen (kunnen) belemmeren.

14. De Klant draagt zorg voor vlakke verharde vloeren/ ondergrond zonder obstakels en/of verticaal transport. (dus zonder hoge drempels, stoepen, trappen en/of losliggend grind of zand.  De Klant informeert MustangSafes zodra bij de bezorging omstandigheden zijn die de ‘reguliere’ levering van goederen (kunnen) belemmeren.
15. Klant is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat de vervoerder deze op het met Klant overeengekomen moment aflevert.
16. Indien de Klant of diens vertegenwoordiger, de levering weigert, dient MustangSafes de goederen op te slaan en is gerechtigd de kosten van opslag in rekening te brengen bij de Klant.

Artikel 5. Product diensten
1. Indien de overeenkomst (voor een deel) betrekking heeft op een door MustangSafes te leveren dienst, inhoudende de montage, verankering, verhuizing, uithuizing en reparatie van Producten, dan is dit artikel aanvullend van toepassing
2. Als plaats van levering van de diensten geldt het adres dat de Klant aan MustangSafes kenbaar heeft gemaakt.
3. De locatie waar de diensten worden geleverd, dient toegankelijk, leeg en schoon te zijn. Indien MustangSafes dit zelf moet doen, worden de extra kosten die zij moet maken doorbelast.
4. De Klant zorgt ervoor dat MustangSafes kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines voor de uitvoering van de diensten. De energiekosten zijn voor rekening van de Klant.
5. De Klant is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die MustangSafes aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de overeenkomst en/of waarvan Klant redelijkerwijs kan weten dat MustangSafes die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de overeenkomst, ter beschikking te stellen aan MustangSafes.

6. MustangSafes is slechts gehouden tot een globale toetsing van de door Klant verstrekte informatie, ontwerpen, (constructie­
)tekeningen en berekeningen, met name in het kader van de montage en/of verankering van Producten. De Klant staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens en informatie die hij aan MustangSafes verschaft.
7. Annulering door de Klant van een afspraak voor de uitvoering van diensten (nadat de definitieve afspraak voor het uitvoeren van diensten en leveren van Producten is gemaakt) leidt tot een betalingsverplichting van de Klant ten aanzien van de door MustangSafes gemaakte (vracht)kosten.
8. MustangSafes zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding
1. MustangSafes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de Overeenkomst MustangSafes ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van MustangSafes kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is MustangSafes gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is MustangSafes bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van MustangSafes kan worden gevergd.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MustangSafes op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien MustangSafes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. Indien MustangSafes tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is MustangSafes gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ­ indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ­ ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MustangSafes vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MustangSafes op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert en MustangSafes hiervoor zijn goedkeuring verleent, dan zullen de

daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten of delen van Producten, vermeerdert met de eventuele aan­ afvoer­ en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.
8. De Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van zijn (betalings)verplichtingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument.

Artikel 7. Herroeppingsrecht en bedenktermijn
1. Uitsluitend de Consument kan een Overeenkomst die is aangegaan op afstand ( via de Website) met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een Bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden, onder de voorwaarden zoals omschreven in dit artikel.
2. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Europese Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan MustangSafes.
3. Gedurende de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden.
4. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan hierboven beschreven.
5. Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het Product inclusief alle toebehoren terug, of overhandigt hij dit aan MustangSafes. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
6. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door MustangSafes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
8. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product, daaronder begrepen de verzend­ en/of transportkosten.
9. Van het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel zijn uitgesloten:
a. Producten die op verzoek van de Klant al zijn gemonteerd voor het verstrijken van de herroepingstermijn.
b. Producten die het verrichten van diensten inhouden, zoals het plaatsen, verankeren, verhuizen, uithuizen en reparaties van kluizen en brandkasten.
c. Producten die op maat voor c.q. conform specificaties van c.q. op verzoek van de Consument zijn gemaakt danwel die in een afwijkende kleur voor de Consument zijn besteld.
10. Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MustangSafes de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8. Website en privacy
1. MustangSafes stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor MustangSafes een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. MustangSafes kan niet garanderen dat de Website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.

2. MustangSafes streeft er naar haar Website 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden), maar geeft daartoe geen garantie.
3. MustangSafes zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het optimaliseren van de Website.
4. Klant accepteert dat de Producten die op de Website staan, door MustangSafes worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende diensten of services van MustangSafes.
5. MustangSafes respecteert de privacy van Klant en behandelt de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
6. De Klant geeft Mustang Safes hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van Mustang Safes en op te nemen in een databestand dat Mustang Safes aanlegt in het kader van de Overeenkomst. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
7. De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Mustang Safes zijn opgeslagen, alsmede een verzoek in te dienen tot verwijdering uit het databestand.
8. Mustang Safes spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Artikel 9. Overmacht
1. MustangSafes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet­voorzien, waarop MustangSafes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MustangSafes niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, ziekte, overlijden, transportmoeilijkheden, onderbrekingen of storingen in de stroom­ en/of telecommunicatievoorzieningen/internet, datalekken, hacks, en een tekortkoming van externe (hosting) providers.
3. MustangSafes heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat MustangSafes zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. MustangSafes kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover MustangSafes ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MustangSafes gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De

Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 10. Prijzen en betaling
1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis­ en verblijf­, verzend­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Ingeval er sprake is van grensoverschrijdende levering van Producten, zal MustangSafes conform de van toepassing zijnde (internationale) wet­ en regelgeving al dan niet BTW en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.
3. Betaling dient te geschieden in Euro’s .
4. De betalingstermijn bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door MustangSafes aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door MustangSafes aangegeven.
5. MustangSafes is gerechtigd om periodiek te factureren.
6. MustangSafes is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Klant een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.
7. Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Klant aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. MustangSafes is gerechtigd om de levering van Producten op te schorten en/of te staken indien Klant verzuimt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
9. De Klant is in verzuim indien hij niet binnen de termijn zoals omschreven in lid 4 heeft betaald.
10. Indien Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening ­ in en buiten rechte ­ voor rekening van Klant. In ieder geval is Klant, in het geval van een geldvordering, incassokosten ­zijnde 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00­ verschuldigd. Indien MustangSafes hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Klant, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
11. In afwijking op lid 7 en 8 geldt voor de Consument het volgende. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door MustangSafes is gewezen op de te late betaling en MustangSafes de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien­dagen­termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is MustangSafes gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), met een minimum van € 40,00.
12. In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering van de WSNP zijn de vorderingen van MustangSafes op Klant en de verplichtingen van Klant jegens MustangSafes direct opeisbaar.
13. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Klant naar het oordeel van MustangSafes daartoe aanleiding geeft, is MustangSafes gerechtigd van Klant te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door MustangSafes te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door MustangSafes in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten worden geleverd onder eigendomsvoorbehouden en blijven eigendom van MustangSafes totdat de Klant alle verplichtingen uit de met MustangSafes gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door MustangSafes geleverde Producten, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MustangSafes veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om MustangSafes daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings­ en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan MustangSafes ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is MustangSafes gerechtigd tot deze uitkering.
6. Voor het geval MustangSafes zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan MustangSafes en door MustangSafes aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MustangSafes zich bevinden en die Producten terug te nemen.

Artikel 12. Garanties, onderzoek en klachten
1. De door MustangSafes te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in de Europese Unie zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Europese Unie. Bij gebruik buiten Europese Unie dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. MustangSafes kan in dat geval andere garantie­ en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Producten.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor de periode die op de Website is aangegeven bij het betreffende Product. Indien het door MustangSafes geleverde Product door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de periode die door de producent van het Product is verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt niet ten aanzien van tweedehands­ of gereviseerde Producten.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek in of aan een Product is ontstaan als gevolg van of die voortvloeit uit:
a. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik;
b. slijtage door normaal gebruik;
c. onjuiste behandeling en/of opslag;
d. onderhoud, montage en/of verankering door de Klant en/of door derden;
e. wijzigingen die zijn aangebracht door de Klant en/of derden;
f. omstandigheden waarop MustangSafes geen invloed kan uitoefenen zoals (extreme) weersomstandigheden en temperatuurwisselingen.
5. De Klant is gehouden het geleverde Product te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten aan hem ter

beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen direct bij ontvangst (op de vrachtbrief of pakbon) schriftelijk te worden gemeld bij MustangSafes. Maar als dit niet mogelijk is, binnen zeven (7) kalenderdagen na levering. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan MustangSafes te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat MustangSafes in staat is adequaat te reageren.
6. De Klant dient MustangSafes in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Hiertoe dient de Klant het Product terug te sturen naar MustangSafes voor eigen rekening en risico. Uitsluitend indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, overlegt de Klant met MustangSafes over de wijze waarop MustangSafes de klacht kan onderzoeken.
7. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Producten.
8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal MustangSafes het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel
– indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is – schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van MustangSafes, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan MustangSafes te retourneren en de eigendom daarover aan MustangSafes te verschaffen, tenzij MustangSafes anders aangeeft.
10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de voorrij­, reparatie­, en onderzoekskosten, aan de zijde van MustangSafes integraal voor rekening van de Klant.
11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MustangSafes en de door MustangSafes bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, twaalf (12) maanden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Indien MustangSafes aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. MustangSafes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MustangSafes is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Evenmin is MustangSafes aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat de Klant een Product niet geopend krijgt, zoals het kwijtraken van een toegangscode.
3. De aansprakelijkheid van MustangSafes is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van MustangSafes in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. MustangSafes is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor

zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MustangSafes aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MustangSafes toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. MustangSafes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, emotionele schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MustangSafes of zijn leidinggevende ondergeschikten.
8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MustangSafes meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MustangSafes vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14. Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, auteursrechten, merkrechten, modelrechten en octrooirechten) ter zake van de Producten inclusief de verpakking daarvan, en eventuele andere materialen die daarbij worden geleverd, berusten, en blijven berusten, bij MustangSafes.
2. MustangSafes heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Overige
1. Indien deze Voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MustangSafes partij is, is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die de Klant / Consument op grond van het dwingende recht van het land van vestiging of woonplaats geniet, onverlet.
3. Ingeval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze Voorwaarden en een bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze Voorwaarden.
4. De rechter in arrondissement van de vestigingsplaats van MustangSafes is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MustangSafes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de Consument; in dat geval is de rechter bevoegd van het land waarin de Consument woonachtig is.
5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.